Prof. Nitin R. Karmalkar

(Chairman, Governing Body)
Vice Chancellor Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune-411 007
nrkarmalkar@gmail.com